Two of the Twelve Apostl..
Notre dame sculptures
Gog and Magog
Gog and Magog
Gog and Magog
Gog and Magog
Gog and Magog
Gog and Magog
Gog and Magog
Two Apostles
Two Apostles